Принципи на енергийните общности / кооперативи – те са бизнес модел, при който гражданите съвместно притежават и участват в проекти за възобновяема енергия или енергийна ефективност. Тези общности не притежават непременно правен статут на кооператив, но се отличават по начина, по който правят бизнес. Те обикновено спазват седем принципа, очертани от Международния кооперативен алианс. Принципите са:

1. Доброволно и отворено членство

Кооперативите са доброволни организации, отворени за всички лица, които могат да използват техните услуги и желаят да поемат отговорностите на членството, без пол, социална, расова, политическа или религиозна дискриминация.


2. Демократичен членски контрол

Кооперативите са демократични организации, контролирани от своите членове, които активно участват в определянето на техните политики и вземането на решения. Мъжете и жените, служещи като избрани представители, са отговорни пред членовете. В първичните кооперативи членовете имат равни права на глас (един член, един глас), а кооперативите на други нива също са организирани по демократичен начин.

3. Икономическо участие на членовете

Членовете внасят справедливо и демократично контролират капитала на своята кооперация. Поне част от този капитал обикновено е обща собственост на кооперацията. Членовете обикновено получават ограничена компенсация, ако има такава, върху капитала, записан като условие за членство. Членовете разпределят излишъците за някои или всички от следните цели: развитие на кооперацията си, евентуално чрез създаване на резерви, част от които поне би била неделима; облагодетелстване на членовете пропорционално на техните транзакции с кооперацията; и подпомагане на други дейности, одобрени от членовете.

4. Автономия и независимост

Кооперативите са автономни организации за самопомощ, контролирани от техните членове. Ако сключват споразумения с други организации, включително правителства, или набират капитал от външни източници, те правят това при условия, които гарантират демократичен контрол от страна на членовете им и запазват тяхната автономия на сътрудничество.

5. Образование, обучение и информация

Кооперативите осигуряват образование и обучение за своите членове, избрани представители, мениджъри и служители, за да могат да допринесат ефективно за развитието на своите кооперативи. Те информират широката общественост – особено младите хора и лидерите на общественото мнение – за естеството и ползите от сътрудничеството.

6. Сътрудничество между кооперативите

Кооперативите обслужват своите членове най-ефективно и укрепват кооперативното движение, като работят заедно чрез местни, национални, регионални и международни структури.

7. Загриженост за общността

Кооперациите работят за устойчивото развитие на своите общности чрез политики, одобрени от техните членове.